Leonardo da Vinci

zpět


“Leonardo da Vinci” – akční program Společenství pro odborné vzdělávání a přípravu.

Je evropský program, který podporuje kvalitu, inovace a evropskou dimenzi odborného vzdělávání, rozvoj jazykových dovedností a politiku celoživotního vzdělávání.

Cílem programu je:

1.       zlepšovat dovednosti a kompetence osob

2.       zdokonalovat kvalitu a přístup k dalšímu odbornému vzdělávání

3.       posilovat úlohu a význam odborného vzdělávání

Projekt mobility je souhrnný název pro projekty stáží a výměn.

Stáž je odborná praxe v zahraničí (mladí lidé v počátečním odborném vzdělávání).

Výměna je získání a výměna informací o způsobech a metodách odborného vzdělávání v zahraničí.

Kontrolní práce třídy 11 BGJ

Na základě získání těchto informací byl zpracován projekt „Výměna zkušeností pedagogů Lutín – Wetzlar“, po jehož schválení se čtyři dvojice složené z učitele a mistra Sigmundova SOUs Lutín zúčastní během dvou let čtyř běhů na Werner von Siemens Schule ve Wetzlaru (WvSS), se kterou spolupracuje naše škola již několik let.

Výměna byla zaměřena na poznání problematiky a způsobu vyučování v jednotlivých předmětech a na praxi (německý jazyk, občanská nauka, hospodářství, dějepis, odborný výcvik). Zkušenosti a informace účastníci výměny získali formou hospitací, náslechů v hodinách. Měli jsme také možnost zapojit se do vedení hodiny. Získané poznatky byly konzultovány s jednotlivými vyučujícími a vedením WvSS. Seznámili jsme se s metodami výuky, metodami práce, měli jsme možnost porovnat systém výuky, učební plány a osnovy. Tyto získané zkušenosti a poznatky se budeme snažit  zabudovat do vlastních pedagogických dokumentů. Výměna taktéž vedla ke zlepšení a prohloubení našich jazykových dovedností. Chtěli bychom také motivovat i ostatní vyučující.

V rámci výměny jsme také navštívili některá hessenská města, např. Braufels, Weilburg, Giessen, za účelem bližšího poznáním okolí Wetzlaru a kultury Německa.

Historické centrum Wetzlaru

Mgr. Sylvie Julínková, Ladislav Porteš