Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, 

J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín 

ICT plán školy pro školní rok 2007-2008

I. Základní informace o škole

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

Počet studentů

424

Počet pedagogických pracovníků (přepočtených)

36 (35,2)

Počet PC učeben (včetně CAD)

2

Počet  PC pracoven odborných předmětů (učebna CNC)

2

Počet odborných pracoven

4

Počet tříd ve škole (místnosti)

12

Počet dílen

12

PC pracovna na internátě

Počet sítí

2

            Škola je odborným učilištěm připravujícím absolventy strojírenských oborů se stupněm vzdělání střední s výučním listem a střední s maturitní zkouškou. Včetně oboru nástavbového. Mimo výuku informatických předmětů zajišťuje výuku CAD pro všechny vyučované  obory a v rámci odborného výcviku výuku CAD-CAM a CNC programování pro studenty maturitních oborů.

            Škola byla školicím střediskem SIPVZ pro školení Z a P.

            Škola byla Informačním centrem č. 104.   

II.   Stanovený standard roku 2006

Pracovní stanice

Na 100 žáků

Na počet žáků školy

Stav na konci roku 2006   (mladší 5 let)

Stav na konci roku 2007 (mladší 5 let)

     v PC učebnách

7,5

32

 24 (8)

45 (27)

    ostatní učebny

2

8

20 (12)

24 (17)

    ped. pracovníci

6

24

14 (5)

22 (20)

    jiné PC

-

-

10 (9)

10 (9)

 *červená barva označuje položky, ve kterých škola nesplňuje standard                     * nadstandard

Škola vlastní 101 PC, dva  servery. Pouze 75 z nich je mladších pěti let. Stanice na PC učebně jsou staré sedm let a  pět let, doplněné před dvěma roky o další dva PC. Původní stanice byly doplněny RAM paměťmi. Tato učebna je  za hranicí životnosti, je zde prostor pro výuku jiných předmětů (ON, ČJ – pravidelně). Před 4 lety byla vybavena interaktivní tabulí.

Je vybudováno:

1, Dvě odborné učebny vybavené vizualizérem, dataprojektorem, PC, scannerem, tiskárnou a repro soustavou, slouží výuce fyziky a strojírenských předmětů. Využita Účelová dotace pro školy a školská zařízení - Informační centra SIPVZ, MP č. j. 25 141/2005-551. (2 roky)

2, Jedna učebna vybavená dotykovou tabulí, dataprojektorem a PC s ozvučením pro český jazyk byla vybavena v rámci projektu 0256P2005 Tvorba obsahu pro podporu výuky českého jazyka a literatury. (3 roky)

3, před rokem byly vybudovány dvě zcela nové  učebny v rámci získané dotace SROP opatření 3.1.

- jedna pro výuku ICT a CAD (25 + 1 pracoviště, scanner 2x, inkoustová a laserová tiskárna, 4 webkamery, ozvučení, interaktivní tabule)

- a jedna pro výuku odborných předmětů (dataprojektor, plátno, PC, ozvučení, video)

4,- Dovybavena učebna CNC o PC, dataprojektor, plátno a síťové připojení. Dílna CNC má patnáct pracovních stanic, část z nich slouží přímo k obsluze CNC strojů.

5, Studenti mají možnost využívat PC pracovnu na internátě – 6 stanic, kde mají možnost práce na PC  a práce na internetu. Učebna je za hranicí životnosti.

Všechny kabinety jsou vybaveny PC s připojením do školní sítě a internetu, tiskárnou.  Učitelé mají k dispozici 13 PC v kabinetech, mistři 7 PC na dílnách, na internátě 2 PC. K dispozici jsou dva notebooky. Pět stanic zajišťuje administrativní a hospodářskou činnost ve škole a dvě na dílnách.  Máme rok starý server.

Na učebnách jsou instalovány 4 ks reprosoustav 5+1 a  2 střižny digitálního videa. Škola vlastní 16 černobílých  laserových tiskáren. Jednu  barevnou inkoustovou tiskárnu. Pět scanerů A4. Dvě multifunkční centra, jedno z nich je barevné, inkoustové. Studenti mají běžně přístup ke dvěma laserovým tiskárnám a dvěma scanerům na učebně ICT. Pro výuku je používán digitální fotoaparát a střižna. Škola vlastní  dvě digitální kamery, jedna z nich byla  pořízena z prostředků určených pro podporu mezinárodní spolupráce škol v rámci projektů Sokrates.

Škola v loňském roce  vybudovala základ školní sítě.  Jsou propojeny všechny tři budovy, škola, dílny a internát pomocí wi-fi. Jsou připojeny všechny třídy a kabinety. Síť zřizujeme vlastními silami a na část sítě máme  protokoly o měření.

Prezentační technika

 

 

Standard

Skutečný počet

Stav techniky

Dataprojektory:

1 na 100

(4-5)

7

6 – 1- 2 roky

1 – 4 roky

Dotykové tabule:

doporučené

4

1 - 4 roky

3 - 1- 2 roky

Vizualizéry

-

2

2 - 2 roky

Školní server

 

Standard

Skutečný počet

Stav serverů

Servery:

nespecifikováno

1 po upgrade, WIN NT

1 WIN 2003, SQL server, ISA server a Exchange server

 

Škola provozuje v současné době dva servery. První je  serverem celé sítě. Je rok starý a potřebuje posílit diskový prostor.

 Druhý server slouží k obsluze některých ekonomických a hospodářských programů. Přístup do této sítě žáci ani učitelé  nemají. Obě sítě jsou propojeny, práva na přenos dat mezi nimi mají pouze administrátoři.

   

Bližší charakteristika  stávajících serverů

 

Stav

Poskytované služby

Specifikace serverů

 1 novější

souborové, tiskové, www a poštovní, databázové

Primergy TX200S

Intel Xeon 3,006 GHz/2MB cache

RAM 1 GB (rozšiřitelná na 12) DDR

HDD U320 73GB 10K hot plug 3,5 RAID 5

 1 po upgrade

souborové, tiskové, databázové

P III 1GHz, RAM 128 MB, HD 2x 20 GB, WIN 2000 server, 6 let starý

 

 Lokální počítačová síť (LAN) školy

 

 

Standard

Skutečný počet

Stav LAN

Počet přípojných míst:

-

108 +20 neobsazených zásuvek

kabeláž 5e, (wi-fi)

protokol o měření část

 

Lan školy je tvořena  z několika částí. Škola, ke které jsou připojeny dílny a internát. Škola je  propojena kabeláží. Vzhledem ke vzdálenosti budov dílen a internátu je připojení řešeno vlastní wifi. Uvnitř pak opět kabeláž.

 

Připojení k internetu  

  

V roce 2006 byl definován  standard připojení na min. 512/256 a agregace 1:10.

V současné době škola má funkční nové přípojení wifi připojení 3/3 MB/s s agregací 1:2.

 

 

Standard rok 2006  

Skutečná rychlost/agregace 

Poskytovatel připojení

Připojení:

512/128 kb/s  

3/3 MB/s agregace 1:2

 

Optinet 

 

Vzdělávání pedagogických pracovníků 

Limit pro vzdělávání Z i P byl splněn.

Pedagogové přesto sami chtějí doplnit své vzdělání. Je naplánován cyklus kratších kurzů sloužících k osvěžení znalostí a dovedností využíváni práce s ICT. Viz plán DVPP pro letošní školní rok. ICT koordinátorka studuje funkční studium na MZaL univerzitě v Brně (2. semestr). 

 Výukové programové vybavení a informační zdroje  

 

Většinu SW požadovaného bývalým standardem škola vlastní.

            Problémem je zastarávání SW. Řešíme postupně jeho upgrade tam, kde je to vhodné.

 

 

Standard 2006

Přehled používaných programů

Použití, licence

Výukové 

programové

 vybavení

 

OS,WWW prohlížeč, pošt. klient

Windows 95, 98, XP

na každé stanici, Select/OEM

kancelářský balík

Microsoft Office 2000/2003

na každé stanici, Select/OEM

editor WWW

Microsoft FrontPage

25 licencí, Select

vektorová grafika

Zoner Calisto 5

školní multilicence

rastrová grafika

Zoner Photo Studio 9

školní multilicence

animace

Zoner Animátor 5

školní multilicence

výuka psaní všemi deseti

nemáme

 

CAD

Autocad 2006

Autodesk Inventor 10

20  + 2 licencí

CAD - CAM

TOPCAM 

Sinumeric 840D

 13 licencí

2 licence

antivir

Avast

Pronájem multilicence

Výukové programy

Langmaster CH, Inf, F, M, AJ, NJ

školní multilicence

Cabri II

Cabri 3 D

10 licencí

1 licence

Do Systém

multilicence

Informační zdroje:

konkrétně nestanoveno

Legislativa školy

jeden přístup

Sbírka zákonů

jeden přístup

  

Závěrečné shrnutí:

1. HW + SW vybavení školy zastarává:

·        Je nutno investovat do nákupu pracovních stanic a upgrade SW.

·        Obnovovat postupně starší učebnu.

·        Vybavit prezentační technikou další třídu.

2. Sítě:

            ·       Zajistit další vzdělání správců sítě.

3. Nadále technicky a metodicky pomáhat pedagogickým pracovníkům schopným využívat ICT v oblasti výuky, se zvláštním důrazem na technické a odborné předměty:

·        Podněcovat vznik souborů technických zadání.

·        Podněcovat vznik učebních prezentací. 

·        Testových souborů.

4. Organizační opatření:

·      Podporovat zájem o  možnosti výuky na PC  v učebnách ICT pro neinformatické předměty.

·        Personálně zabezpečit rozvoj využití ICT  v dalších předmětech.

·        Aktivní pedagogy odměňovat.

5. Vzdělávání:

·        Soustavně vzdělávat aktivní učitele.

6. Pokračovat ve vzdělávacích aktivitách pro laickou a odbornou veřejnost:

·        V  uspořádat třetí ročník workshopu pro učitele k využívání dotykové tabule ve výuce  nejen ČJ.

7. Zvážit  a vyzkoušet e-žákovské knížky a e-absence.

8. Začít budovat vnitřní školní informační systém:

·        Důsledně publikovat informace na intranetu.

·        Proškolit zaměstnance v jeho používání.

            Prostředky dotací nelze plánovat. Je nanejvýš nutné, aby se škola snažila získat další finance pomocí grantů, projektů a jiných zdrojů tak, jak činila dosud.

III. Plán rozvoje

 

·     IT vzdělání učitelů – většina z vlastních prostředků, proškolí vlastní zaměstnanci.

Odpovědný: zástupce ŘŠ a ICT koordinátor

Termín: do konce školního roku

·      Vzdělávání správců – průběžně podle možností a financí

Odpovědný: zástupce ŘŠ a ICT koordinátor

Termín: do konce školního roku

·       Metodická pomoc – průběžně

Odpovědný: zástupce ŘŠ, oborové komise a ICT koordinátor

Termín: průběžně

·       SW  – provést upgrade Inventoru do potřebného počtu licencí. Finance z provozu a dotace Olomouckého kraje.

Odpovědný: ředitel, ICT koordinátor, správce sítě

Termín: do konce kalendářního roku

·       Organizační opatření – průběžně

Odpovědný: ředitel, zástupce ŘŠ a ICT koordinátor

Termín: průběžně

·       Workshop

Odpovědný: zástupce ŘŠ a ICT koordinátor

Termín: leden – únor 2008

·       E- žákovské knížky

Odpovědný: ředitel, správce a ICT koordinátor

Termín: do konce školního roku

·       Vnitřní web

Odpovědný: ředitel, zástupce ŘŠ, správce a ICT koordinátor

Termín: do konce školního roku

·       Obnova HW

Odpovědný: ředitel, správce a ICT koordinátor

Termín: průběžně

·       HW – Vybavit učebnu č. 7 PC, projektorem, plátnem a interaktivní tabulí Onfinity.

Odpovědný: ředitel, ICT koordinátor, správce sítě

Termín: do konce kalendářního roku

            Dotace 2007

Suma 

Poznámka

Dotace Olomouckého kraje

40 000

 + 40 000 vlastní prostředky, schválena

Konektivita

 0 - 20 000

 Podána žádost

 Dne 31. října  2007

Zpracovala: PhDr. Alena Mašláňová

Schválil: Mgr. Pavel Michalík, v. r.
             
ředitel Sigmundovy SŠs, Lutín