Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech II.

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín

zpět


28. 2. 2008 Vyhlášení výzvy:
Program:
Regionální operační program Střední Morava
Prioritní osa:
2. Integrovaný rozvoj a obnova regionu
Oblast podpory:
2.3 Rozvoj venkova
Podoblast podpory: 2.3.2 Sociální infrastruktura
5. 5. 2008
16:00
Konečný termín pro předkládání projektových žádostí
Naše škola podala projektovou žádost "Středisko celoživotního vzdělávání ve st
rojírenských oborech II."
18. 9. 2008 Vyhodnocení projektových žádostí
Naše škola patří mezi úspěšné žadatele!
29. 1. 2009 Vyhlášení výběrového řízení - veřejné zakázky na realizaci 1. etapy projektu
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - odkaz je po dobu 2. kola výběrového řízení zablokovaný
25. 2. 2009 Dotaz a odpověď k zadávací dokumentaci.
27. 2. 2009 Dotaz a odpověď k zadávací dokumentaci.
10. 3. 2009
10:00
Konečný termín pro podání nabídek výběrového řízení - veřejné zakázky na realizaci 1. etapy projektu
Bylo doručeno celkem 5 nabídek.
10. 3. 2009
10:10
Zasedání komise pro otevírání obálek, která posoudila úplnost nabídek:
Všech 5 nabídek bylo vyřazeno pro nesplnění podmínky úplnosti nabídky.

Přehled závad:

 • Návrh smlouvy není podepsán v souladu se způsobem podepisování stanoveným v obchodním rejstříku.

 • Nejsou předloženy výpisy z rejstříku trestů pro statutární zástupce firmy.

 • Zadávací dokumentace požadovala předložení pojistné smlouvy – uchazeč ji nedoložil a nahradil pouze potvrzením.

 • Nabídka uchazeče nebyla předložena v požadovaném počtu výtisků – chyběla kopie.

 • Nebyl doložen seznam minimálně 3 významných dodávek obdobného rozsahu realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění včetně příloh dle § 56 odst. 1, písm. a) zákona.

 • Některé doklady nesplňují požadavky na předložení zakázky v českém jazyce nebo jejich úředně ověřeném překladu dle § 71 odst. 8 písm. a) zákona.

 • Doklady neobsahují podpisy statutárního zástupce a nejsou úplné.

11. 3. 2009

Zadavatel na základě doporučení komise pro otevírání obálek zrušil zadávací řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. v platném znění § 84 odst. 1 písm. b), protože z účasti v zadávacím řízení byli vyloučeni všichni dodavatelé.

12. 3. 2009 Vyhlášení výběrového řízení - veřejné zakázky na realizaci 1. etapy projektu, 2. kolo
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pozn.: Prosíme, aby si zájemci rovněž prostudovali přehled pochybení výše a vyvarovali se případného vyřazení nabídky.

16. 3. 2009

V souvislosti s vyhlášením nového kola výběrového řízení nás oslovila firma, který nabízí stěhovací služby (manipulace s těžkými břemeny. Uchazeči, kteří potřebují tyto služby v místě plnění zajistit externí firmou, mohou firmu kontaktovat zde.

Uvedená informace v žádném případě nesouvisí se zadávacími podmínkami řízení a uvedená firma nemá žádnou vazbu na zadavatel, je pouze na uchazeči zda ji využije nebo nevyužije.

17. 3. 2009 Upozornění uchazečů na možnou chybu nabídek:

V rámci školení jsme byli upozorněni oblast častých chyb v nabídkách:

Při prokázání úplných technických kvalifikačních předpokladů dle odstavce D.5 b) zadávací dokumentace:
„ popis technického vybavení a opatření používaného dodavatelem k zajištění jakosti dle § 56 odst. 1, písm. c)
a certifikát systému řízení jakosti vydaný podle České technické normy řady ČSN EN ISO 9001 zákona dle § 56 odst. 4. Zadavatel uzná rovnocenný doklad vydaný v členském státě Evropské Unie“

Tzn. doložení má 2 části:
1. popis vybavení a opatření používané k zajištění jakosti (v podstatě libovolnou formou, nejlépe nějaký stručný text) a
2. certifikát systému řízení ISO 9001

28. 4. 2009
10:00
Konečný termín pro podání nabídek výběrového řízení - veřejné zakázky na realizaci 1. etapy projektu, 2. kolo
Bylo doručeno celkem 7 nabídek.
28. 4. 2009
10:10
Zasedání komise pro otevírání obálek, která posoudila úplnost nabídek:
Jedna nabídka byla vyřazena pro nedoložení kvalifikace a zbývajících 6 nabídek bylo předáno hodnotící komisi k dalšímu posouzení.
30. 4. 2009

Zasedání hodnotící komise:

 • komise vzala na vědomí vyřazení 1 nabídky,

 • komise posoudila úplnost zbývajících nabídek a zjistila, že některé kvalifikační požadavky jsou doloženy pouze částečně, nedostatky se vyskytly u všech 6 hodnocených nabídek,

 • komise se rozhodla využít možnosti vyzvat uchazeče doplnit částečně splněné kvalifikační požadavky s termínem do 12. 5. 2009,

 • další zasedání komise je stanoveno na 15. 5. 2009.

5. 5. 2009 Slavnostní podpis Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava

Citace z webu Olomouckého kraje

Martin Tesařík potvrdil podporu projektů za 150 miliónů korun

Evropská unie podpoří rekonstrukci trojice sokoloven v Olomouckém kraji částkou takřka 90 miliónů korun. Více než 20 miliónů půjde na modernizaci kulturního domu a další podporu získají také stavební úpravy v obcích a investice do vzdělávacích zařízení. Celkem osm smluv o podpoře z Regionálního operačního programu Střední Morava v hodnotě přes 150 miliónů korun podepsal v úterý 5. května ve Slatinicích hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík. Hejtman Tesařík stojí v čele regionální rady, která rozděluje část evropských dotací na území Olomouckého a Zlínského kraje. „V regionálním operačním programu bylo dosud schváleno 436 projektů,“ uvedl Martin Tesařík.

Největším podpořeným projektem bude rekonstrukce sokolovny v Nezamyslicích a její propojení s nově vybudovanou tělocvičnou za 48,5 miliónu korun. Sportovně relaxační centrum bude sloužit také pro pořádání kulturních akcí. Rekonstrukci sokolovny připravují také ve Slatinicích, a to díky projektu, jenž získal částku 17,5 miliónu korun. „Sokolovna je od roku 1935 středem dění v obci, pořádají se v ní kulturní i společenské akce a slouží i pro cvičení žáků základní školy,“ uvedl starosta Slatinic František Žouželka. Třetí rekonstruovanou sokolovnou bude budova v Čelechovicích na Hané s částkou 22,9 miliónu korun. Také v tomto případě bude sloužit žákům základní školy a pro pořádání akcí v obci. „Díky dotací, bez níž bychom se do akce nemohli pustit, vznikne v naší obci multifunkční centrum sportu a zábavy,“ konstatovala starostka Jarmila Stawaritschová.

Centrum pohybových aktivit v Olšanech může počítat s pěti milióny korun dotací. Podporu z Regionálního operačního programu Střední Morava získala rovněž modernizace kulturního domu v Lošticích za 22,6 miliónu korun. S evropskými dotacemi může počítat také záměr modernizace učebny informačních a komunikačních technologií v Náměšti na Hané za 1,4 miliónu korun a projekt Střediska celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech v Lutíně za 14,9 miliónu korun. Kralice na Hané pak získaly dotaci na stavební úpravy místních komunikací ve výši 20,4 miliónu korun.

Ivo Heger
vedoucí tiskového oddělení


Představení projektu "Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech II."
ředitelem školy Mgr. Pavlem Michalíkem


Podpis smlouvy


Účastníci slavnostního podpisu smluv včetně předsedy RR a hejtmana Olomouckého kraje
Ing. Martina Tesaříka, jeho veličenstva krále Tvarůžka z Loštic s chotí a družinou

15. 5. 2009

Zasedání hodnotící komise:

 • komise vzala na vědomí vyřazení 1 nabídky, kde uchazeč nedoplnil požadované materiály,

 • komise posoudila úplnost zbývajících nabídek a zjistila, že zbývajících 5 nabídek vyhovuje,

 • komise vyhodnotila pořadí uchazečů,

Oznámení o výsledcích výběrového řízení budou zadavatelem zaslány uchazečům během příštího týdne.

15. 6. 2009 Ukončení výběrového řízení - veřejné zakázky na realizaci 1. etapy projektu, veřejná zakázka „Univerzální hrotový soustruh – 13 ks“
V tento den byla podepsána kupní smlouva s vítězem výběrového řízení firmou MACH TRADE s. r. o.
23. 6 2009 Vyhlášení výběrového řízení - veřejné zakázky na realizaci 2. etapy projektu, veřejná zakázka „Dodávka zboží II. etapa frézky, vrtačky“
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pozn.: Prosíme, aby si zájemci rovněž prostudovali přehled pochybení výše a vyvarovali se případného vyřazení nabídky.

3. 8. 2009 Zasedání komise pro otevírání obálek, která posoudila úplnost nabídek:
Byly přijaty celkem 3 nabídky a 3 nabídky byly předány hodnotící komisi k dalšímu posouzení.
6. 8. 2009

Zasedání hodnotící komise:

 • komise vyřadila 1 nabídku pro nesplnění kvalifikačních předpokladů,

 • komise posoudila zbývající dvě nabídky a určila konečné pořadí uchazečů,

 • výsledky výběrového řízení budou účastníkům odeslány zítra poštou.

Vítěz výběrového řízení bude oznámen po jeho ukončení.

25. 8 2009 Vyhlášení výběrového řízení - veřejné zakázky na realizaci 3. etapy projektu, veřejná zakázka „Dodávka zboží III. etapa – CNC centra“
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Pozn.: Prosíme, aby si zájemci rovněž prostudovali přehled pochybení výše a vyvarovali se případného vyřazení nabídky.

4. 9. 2009 Dotaz a odpověď k zadávací dokumentaci.
15. 9. 2009 Ukončení výběrového řízení - veřejné zakázky na realizaci 2. etapy projektu, veřejná zakázka „Dodávka zboží II. etapa frézky, vrtačky“
V tento den byla podepsána kupní smlouva s vítězem výběrového řízení firmou MACH TRADE s. r. o.
1. 10. 2009 Slavnostní otevření nové soustružnické dílny vybudované v rámci 1. etapy.
 


Novou dílnu otevřeli Ing. Miloslav Vlček, předseda PS, Ing. Pavel Sekanina, náměstek hejtmana OK,
Mgr. Pavel Michalík, ředitel školy

7. 10. 2009 Zasedání komise pro otevírání obálek, která posoudila úplnost nabídek:
Byly přijaty celkem 2 nabídky a 2 nabídky byly předány hodnotící komisi k dalšímu posouzení.
15. 10. 2009 Zasedala hodnotící komise pro hodnocení nabídek 3. etapy projektu, veřejná zakázka „Dodávka zboží III. etapa – CNC centra“ - výsledky budou uveřejněny po proběhnutí zákonných lhůt.
18. 11. 2009 Ukončení výběrového řízení - veřejné zakázky na realizaci 3. etapy projektu, veřejná zakázka „Dodávka zboží III. etapa – CNC centra“
V tento den byla podepsána kupní smlouva s vítězem výběrového řízení firmou SLOVTOS spol. s r. o.
16. 12. 2009 Ukončena 2. etapa projektu - dodání dvou vertikálních frézek, dvou univerzálních frézek a tři sloupových vrtaček firmou MACH TRADE s. r. o.


Vykládka kamiónu


Dokončování instalace


Nové frézky FV 321M a FU 321M


Nové sloupové vrtačky MP-040

5. 3. 2010 Ukončena 3. etapa projektu - dodání jednoho CNC soustruhu a jednoho frézovacího centra firmou SLOVTOS, s. r. o.


Nový CNC soustruh


Nové CNC frézovací centrum


Oba stroje mají řídící systém SINUMERIK 840D, ev. 810D

9. 3. 2010 Za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka, náměstka hejtmana pro školství Ing. Pavla Sekaniny a další hostů proběhlo slavnostní ukončení projektu "Středisko celoživotního vzdělávání ve strojírenských oborech II."

Hosté si nejprve prohlédli učebny vybavené novými klasickými stroji, ukázky práce žáků i učitelů školy.


Přivítání pana hejtmana ředitelem školy


Debata na vrtařské dílně


U nových soustruhů


U nových frézek


Zdroj financí projektu žákům i návštěvám jasně prezentujeme.


Mistři i žáci naší školy se panu hejtmanovi pochlubili svým miláčkem - VELOREXem JAWA 350


Ukázky práce nástrojařů pana hejtmana opravdu zaujaly

Následně se hosté přesunuli do budovy školy, kde se nachází nová učebna CNC. Po slavnostním přestřižení pásky byly proneseny projevy. Pan hejtman zejména ocenil velmi dobré zhodnocení "evropských peněz" a přínos nového strojního vybavení pro výchovu učňů i pro další vzdělávání.


Slavnostní přestřižení pásky


U nového CNC soustruhu


Závěrečný přípitek

15. 3. 2010 Uvedení CNC frézky do provozu  - UKONČENÍ FYZICKÉ REALIZACE PROJEKTU